Tuesday, 6 February 2007

ما هم اومدیم


اگر کسی بتواند مانع آغاز فصل بهار شود، خواهد توانست جلوی فرایندهای ساختاری دنیای جدید و رنسانس را نیز بگیرد؛

حقیقت در راه است و هیچ چیزی آنرا متوقف نخواهد کرد؛

این جدال دیر زمانی است که آغاز گشته است؛ و شاید بزودی موقعیتها نیز روشن گردد؛

در یک سو به هیچ وجه نمی خواهند مسائل روشن شود؛ و در سوی دیگر برای آزادی جان می دهند؛

اما ما آمدیم تا با هم باشیم برای با هم بودن ...برای جنبش روشنگری و رنسانس...برای رهایی از هرآنچه ما را به سکون و بی خردی وا می دارد

ما چه باشیم.......چه نباشیم، این جنبش راهش را ادامه می دهد....اما ما که بزودی شاهد عجیبترین تکانهای تاریخی

خواهیم بود، چه باید کنیم؟